चावट जोक्स - ADULT ABOVE 18 REALLY FUNNY

Saturday, 20 April 2013

1. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या बेळी काहि कानडि लोक आचार्य अत्र्यांच्या कडे आले अन वाद घालु लागले. कि "बेळगांव हे महाराष्ट्र चे नाहि कर्नाटकाच आहे कारण बेळगांव मधला बेळ शब्द कानडि आहे."

अत्र्यांनी त्याच्या कडे शांतपणे बघितले अन म्हणाले कि "ह्या न्यायान लंडन पण महाराष्ट्राच होइल."

2.छोटी मनु आईला विचारत होति"बाळ कुठुन बाहेर येते?"


आई म्हणाली "इथुन येते"

"तिथुनच का येते", मनुन विचारल

आई म्हणाली, "अग बाबा त्यांच तिथे घालतात ना म्हणुन बाळ तिथुन बाहेर येते"

"का ग विचारते अस?" आईन विचारले

"आग आपल्या कामवाली रत्नाच्या ना तोंडातुन बाळ बाहेर येणार आहे"

"काय?" आइ म्हणाली

"हो अग कारण ना त्या दिवशी तु नव्हतीना मग न तेव्हा बाबानी ना त्यांच रत्नाच्या तोंडात दिलील पाहिल"

3.शिक्षक (वर्गात): मुलांनो गाय ही आपली माता आहे

   एक विद्यार्थी (खिडकीतून बाहेर बघत): सर्, बाहेर तुमच्या मातेवर बैल चढलाय
4.एकदा दोन सरदार गाडीतून चाललेली असतात.


तेवड्यात मांजर आडवे जाते त्यावर गाडी चालवणारा सरदार एकदम रागारागाने शिवी देतो " तुझ्या आईचे भोक"
त्यावर दुसरा सरदार पट्कन म्हणतो, "अरे भोकावरून आठवले, वाहिनी कश्या आहेत..."

5.एक मुलगी चेहर्याला स्कार्फ बांधून बस स्टॅण्डवर उभी असते.


तिकडून एक माणूस बाईकवर येतो आणि तिला म्हणतो, "ए, आती क्या खंडाला?"

त्यावर मुलगी उत्तरते, "अहो पप्पा...मी आहे"
6.शाळेत बाई लहान मुलाना शिकवत असतात. शिकवता शिकवता बाईचा BRA चा हूक तुटतो.


ते पाहून बंड्या अणि विन्या गड़बड्तात.

तेवढ्यात बाई ओरडतात " गप्प बसा नाहीतर काढू का दोघाना बाहेर?

7.भाऊ साहेब ७५ वर्षाचे झाले होते. तब्बेत दाखवण्यासाठी डॉक्टराकडे ते


आले होते." डॉक्टर मला एक विचारयाचे आहे"

"विचारा"डॉ. म्हणाले.

"या वयात मी सेक्स कुठल्या पोझीशन मधे करु" भाऊनी विचारल.

"डॉगी स्टाइल ने करा.. डॉ. म्हणाले.

" म्हणजे मागन चढुन करायच असच ना?"भाऊ साहेबानी विचारले.

"नाहि हो नुसता वास घ्यायचा कुत्र्या सारखा" डॉक्टर म्हणाले.

8.चंदुलाल मारवाड्याने गावाकडुन कामासाठी १३-१४ वर्षाचा पोरगा आणला होता. एकदा दुपारी चंदुलाल बायको बरोबर सेक्स करित होता. त्या मुलान त्यांना त्या अवस्थेत पाहिल.
त्यान चंदुलाल ला विचारल" काका तुम्हि हे काय करता आहात?"

चंदुलाल पण गडबडला होता तो म्हणाला " काहि नाहि साखर खात आहोत."नंतर काहि दिवसानि चंदुलाल मुलावर दुकान सोपवुन कामासाठी बाहेर गेला. चंदुलाल ची १३ वर्षाची मुलगी घरीच होती. मुलान एकांताचा फायदा घेत तिच्याबरोबर काम सुरु केल. पण तेवढ्यांत चंदुलाल परत आला. त्या अवस्थेत दोघांना पाहिल्यावर त्याच डोक फिरल.तो मुलाला चिडुन म्हणाला" गाढवा हे तु काय करतो आहेस."

मुलगा घाबरत म्हणाला " शेटजी मी साखर खात आहे."त्यावर शेटजी ओरडुन म्हणाले," गाढवा मला ते कळत आहे पण त्यासाठी नव कोर पोत फोडण्याची काय गरज होति.""

0 comments:

Post a Comment

Featured post

माँ के बदले में माँ की

सोनू और मैं अच्छे दोस्त थे मुझे पता था सोनू भी मेरी तरह चूत का प्यासा है. हम दोनो ने कुछ कॉल गर्ल को भी चोदा है. अब तो रोज मुझे उषा आंटी को ...

  © Marathi Sex stories The Beach by Marathi sex stories2013

Back to TOP