Marathi Sex story

Saturday, 4 October 2014

Hi ghatana ghadli tevha mee ani majhe mitra sadharan 18 vayache hoto. College chya durya kiva tisrya varshala astana hee ghatana ghadli. Amhi tighe (Sandeep, Saurabh ani mee) khoop javalche mitra hoto. Lahan pana pasoon ekatra vadhlele. Ekach area madhye rahat hoto. Javalchi maître aslyamule ekmekakade yene jane nehmich hot ase.

Ek divas Sandeep ne amha dogha mitrana duprai ghari bolavle. Mhanala ek gammat dakhvaychi ahe. Mee ani Saurabh duprai don chya sumaras Sandeep chya ghari pochlo. Tyane amhala hall madhye basavle ani aat javoon ek pustakancha gattha ghevoon ala. Amhi eke ek pustak uchalle. Tee sagli sex varchi sachitra pustake hoti. Sourabh mhanala, ‘Sandeep, hee kuthoon milavless? Ani mavshi (Sandeep chi aai) kuthe ahe? Tine pahile tar apli kahi khair nahi’. Sandeet mhanala, ‘Hee pustake mee eka mitrakadoon anli ahet ani tyala tee aajach parat karaychi ahet. Mhanoon ajach bolavle. Aai tichya maitrinikade geli ahe ani tila paratayla snadhyakal nakki hoil ase mhanali. Tyamule kahi kalji karoo naka’.

Amhi pustake chalayla survat keli. Tee baghnyat evhdhe guntlo ki mavshi parat alyache kallech nahi. Sandeep chya gharache dar amhi balso hoto tya sophyacha mage hote. Mavshine bahutek apli latch key vaproon darvaja ughadla asava. Tee amchya mage ubhi rahoon sagle baghat hoti ani amhala te kalle pan nahi. Mavshi pathimagoon ekdam mhanali, ‘Achcha, mhanje mee nastana tumhee asli pustake vachta tar’. Amhi paar garthoon gelo, amchi bobdi valli. Sandeep tar thar thar kapat hota. Mag mavshi amchya pudhe ali and mhanali, ‘Kadhi pasoon hee asli pustake vachta?’ Amhi jecha kahich uttar det navhto tevha tee mhanali, ‘Kadhi kharya baila ase pahile ahe ka?’ Amhala kay bolave te kalat navhte. Mag tee mhanali, ‘Are bola na, kadhi kharya baila ase pahile ahe ka?’ Meech thoda dheer dakhavla ani mhanalo, ‘Nahi mavshi. Amhi prathamach asli chitre pahat ahot. Pratyaksha pahiche tar sodoonach dya. Amhala maph kar. Amhi ase punha karnar nahi’.

Mavshi mishkil pane hasli ani mala mhanali, ‘Te javoo de re. Mag tula ashi bai pahayla avdel ka? Mee tumhala ashi bai dakhvoo shakte’. Amhi tighe dole vispharoon mavshi kade pahayla laglo. Mavshi parat hasli ani mhanali, ‘Thamba, attach tumhala dakavte. Pan ek lakshat theva. He aple chaughanche secret. Kunala hi kahi bolayche nahi and sangayche nahi. Kabool?’ Amhi uttejit hovoon mana dolavlya. Amhala utsukta hoti kee mavshi ata kunala dakhavte. Amchi utsukta jasta na tanta mavshine aplya sadicha padar khali ghetla. Sandeep aplya aai kade dole phadoon baghat hota. Mavshine low cut blouse ghatla hota. Tyatoon tiche unnatta gole javal javal ardhe disat hote. Sandeep mavshila mhanala, ‘Aai, aga too..’ Mavshine tyala madhech todle, ‘Gappa bas baghoo. Tulahi baghayla milel. Ajibaat ghabroo nakos. Too tar majha mulga ahes’.

Evdhe boloon, mavshi ne aplya blouse chi batne ughadlee. Tine ghatta basnari paradarshak bra ghatli hoti. Tya bra la pudhe don flaps hote. Tyamule tichi bonde jemtem jhakli haat hoti. Tya bra madhoon tichi bonde disat hoti. He baghoon amche dole baher yayche baki rahile hote. Amchya tondacha ‘Aa’ vasla hota. Tondala korad padli hoti. Mavshi mhanali, ‘Are, evhdhese disle tar tumchi hee avastha. Mag baki dislyavar kay hoil? Beshudhdha tar padnar nahi?’ Amhi jorat mana nakararthi halavlya. Mag mavshi ne apli sadi ani blouse kadhoon takli. Amchya kade baghoon mhanali, ‘Kashi distey mee?’ Mee mhanalo, ‘Vah, ekdam sundar. Agdi hya chitratlya baykanpeksha hi sundar’. Mavshine khushit man halavli and parkar khali sodla. Tee amchya samor chaddi and blouse madhe ubhi rahili. Amhi amchya dolyani tiche saundarya peet hoto. Mag mavshine aple shareer halvayla survat keli – apli chchati ani kambar halvoo lagli. Tiche gole bra madhye tana tan udya marat hote. Tee madhech aplya kullyavaroon haat phirvayla lagli. Ase halkech nachat astana mavshi amhala saglyana uddeshoon mhanali, ‘Mala nachta yetay na? Tumhala avadtey ka?’ Amhi uttar dyaychya stitith navhto. Mag tee mhanali, ‘Ata mee kase ardhe kapde kadhlet? Tase tumbi pan kadha. Angavar phakta atli chaddi theva.’

Amhi ubhe rahilo ani aple kapde kadhoon takle. Amchya angavar ata phakta chaddi hoti. Mavshi amchyakade pahoon khudkan asli. Sandeep ne tila vicharle, ‘Aai, too ka hastes?’ Mavshi mhanali, ‘Tumchya chadyancha tamboo jhala ahe’. Mag mavshine pudhchi step khetli. Tine bra chya eka bajoocha flab bajoola kela. Ticha gol tastasheet gola disu lagla. Amhi jemtem gola pahila asel nasel. Tine patkan flap jagevat anliand dusri flap bajoola keli. Amhi ticha dusra gola pahila.. Sandip mavshila mhanala, ‘Hey kay ga aai? Ase thode thode kay dakhavtes? Sagle dakhav na’. Mavshi hasli ani amchyakade path karoon ubhi rahili. Parat sharirala thode helkave dile ani aple haat mage anoon bra cha hook sodoon takla. Tichi gori, mulayam path amhala disoo lagli. Amhi dhaddhadtya chatine pahat hoto. Mavshi haluch valli amchya kade tond karoon ubhi rahili. Tiche gol gole amchyasamor nachoo lagle. Tiche sharirala helkave dene chalooch hote. Tyamule tiche gole eka bajookadoon dusrya bajookade halat hote. Amchya chatit dhad dhadoo lagle. Shevti pach minite ase nachlyavar mavshi parat amchyakade path karoon ubhi rahili ani apli chaddi suddha kadhoon takli. Tivhe gol dhungan disoo lagle. Aple donhi haat mage anoon tine aplya kullyavaroon phiravle. Haat phirvat astanach tee amchya kadi valoo lagli.

Amchya bajoola tond phiravlyavar tine aple haat aplya pudhe anle ani aplya mandhya madhe thevle. Ata amhala tiche gole, pot ani pay disat hote. Chitrat pahilyapramane ticha gupta bhag disat navhta. Sourabh mhanala, ‘Mavshi, he kay? Chitrat tar he hi dakhavle hote. Too tar aple haat samor dharle ahes. Mag amhala disnar kase?’ Mavshi mhanali, ‘Kiti utavla hoshil? Mee agdi sagle dakhavnar ahe. Ata nagdi jhale ahech na tumchya samor? Chaal, khas tujhya sathi lagech dakhavte’. Tine aple haat apla gupta bhagavaroor bajoola kele ani aplech gole khaloon pakadle. Bonde amchya dishene dakhavli. Amhi khali phaoo laglo. Tivhya gupta bhagavar ajibat kes navhte. Sandeep mhanala, ‘Aai, jara pay bajoola kar na… Mhanje ankhi disel’. Mavshi mhanali, ‘Evdhi kasli ghai ahe? Jara dheer dhara’. Mag tine parat sharirala helkave dyayla survat keli. Amche haat amchya nakalat apaplya lundavar gele. Amhi amche lund choloo laglo ani mavshi he sagle pahat hasat hoti. Thoda vel nachlyavar tee amchya samor, jamineevar advi jhali and aple pay phakavle. Tee amhala mhanali, ‘Majhya rajano, bagha ata tumhala pahije te’. Amhi pudhe sarsavlo. Mavshine aple haat aplya mandhya khaloon pudhe anle ani aplya gupta bhagavarchya paklya bajoola kelya. Amhala tichya gupta bhagatla gulabi ranga disoo lagla. Amhi jibhlya chatayla laglo. Sandeep ne mavshila vicharle, ‘Aai tula ithe kes kase nahit? Amhala tar ahet!’ Mavshi mhanali, ‘Sandeep, me agdi velchya veli he kes kadhoon takte mhanje swachcha vatte. Ani sagle baghta pan yet nahi ka?’

Mag mavshi mhanali, ‘Haat lavoon pahaychay ka mala? Ya na ikde ani mala haat lava’. Amhi pudhe saraklo ani tichya teen bajoola ubhe rahilo. Mavshine aplya mulacha, mhanje Sandeep cha haat pakadla ani tyala odhle. Sandeep khali basla. Tyacha ek haat mavshine aplya hatat ghetla ani eka golyavar thevla. Tyachya samoor mee ubha hoto. Mag tine malahi khali odhle ani majha haat tichya dusrya golyavar thevla. Tine Saurabhla khali basayla sangitle. Sourabh khali bastach tyache doke pudhe odhle ani tyachya othanche chumban ghetle. Mavshi mala ani Sandeep la mhanali, ‘Nuste haat kay thevtay? Te daba na. Adhi haloo daba’. Mee ani Sandeep ne haluvar pane mavshiche gole dabayla survat keli. Mavshi Saurbhla chumbat hoti. Amha sarvanach ha anubhav naveen aslya mule amhi thodhyach velat tiche gole jorat dabayla laglo. Amche sarvanche baburao ekdam taath jhale hote ani amchya chadyancha tamboo anikhach motha hot hota. Mavshi ne amchya kade pahile ani aple don haat majha ani Sandeep chya lundavar thevle ani chaddivaroon haluvar pane haat phirvoo lagli. Amche lund anikhach tathat hote. Mavshi amhala mhanali, ‘Ata apaplya chadya kadha baghoo. Malahi baghoode ki tumhala majhyasarkhe’.

Amhi ajoon hee lajat hoto. Mag mavshinesh amchya chadyana haat ghatla and chadya khali odhlya. Majha and Sandeep cha lund chaddi baber alyamule doloo lagla. Dusrya bajoola Sourabh chi avastha kathin jhali hoti. Tyala mavshi chya chumbanavarach thambave lagat hote.

Sourabh mhanala, ‘Mavshi, mee ajoon tasach ahe. Partiality ka kartes?’ Mavshi tyachya kade baghoon premane hasli ani mhanali, ‘Tase nahi re majhya sonya, atta tula khush karte’. Tine Sourabh chi chaddi paan kadhoon takli. Mavshi mala ani Sandeep la uddeshoon mhanali, ‘Ata gole dabne baas kara. Majhi bonde aplya botanchya chimtit dhara and daba. Ek kshanacha hi vilamba na lavta tichi bonde kuskaroo laglo. Amhi tighe mitra mavshi samor nadge jhalo. Mavshi Saourabhla mhanali, ‘Majhya raja, itka vel too dam dharlas na, kal kadhlis na, mhanoon tula mee sarvanchya adhi changle bakshis dete. Ek kam kar. Majhya davya bajoola aplya gudhgyavar bas ani kambar thodi pudhe thev’. Sourabh mavshichya davya bajoola aplya gudhgyavat basla. Tyacha lund mavshichya tondakade point karat hota. Mavshine mala and Sandeep la javal bolvoon tichya don bajoos gudhgya var basayla sangitle. Amhi tichya don bajoola baslyavar tine amche lund aplya komal, luslushit hatat ghetle. Ticha haat amchya lunda varoon mage pudhe phiroo lagla. Mag mavshine Sourabh chya dishela man valavli, tond ughadle ani Sourabhla mhanali, ‘Ata tujha chhotya majhya tondat ghal’. Sourabhne kambar ankhi pudhe keli ani apla lund mavshichya tondat dila. Mavshi tyacha lund chokhoo lagli. Sourabh vichitra awaj karoo lagla. Tyachya chehryavaroon disat hote ki to ata swargat vihar karat ahe.Mavshi ekach veles Sourabhcha lund chokhat hoti ani amchi lund halvat hoti. Amha tighana hi haa anubhav naveen hota, pahilach anubhav hota. Mala vatoo lagle ki majhya lundatoon kahitai baher yenar. Mee tase mavshi la sangitle. Mavshi ne kshanbhar Sourabcha lund sondla ani mhanali, ‘Evhdyat pani sodnar? Are too ajoon jawan ahes. Pan harkat nahi. Sod tujhe pani’. Sandeep ani Sourabhchi avastha pharshi vegli navhti. Tyani hee mavsheela tech sangitle. Mavshee mhanali, ‘Khushal pani soda. Mee tayarach ahe’. Don-teen minitanantar majhe pani sutle and chikat drav baher yevoo lagla. Majha drav poorna baher jeiparyant mavshi majhya lunda varoon haat phirvat hoti. Mee mokla jhalyavar adhi Sandeep ne hi apla lund mokla kela. Amhi doghe mokle jhalyavar tine Sourabhcha lund hatat ghetla ani tyache pani sodle.

Mavshiche haat amchya chikane makhle hote. Sandeep ne aplya aai la vicharle, ‘Aai, hee tar amchee shoo vatat nahi. Amche galles te changle ghatta chika sarkhe ani pandhre swachcha hote’. Mavshi uthoon basli ani mhanali, ‘Tumhee yala pani mhanta. Pan hyache khare naav veerya ase ahe. Purushachya sotyatoon yete te veerya. Ata tumhi tar mokle jhalat. Majhe kay? Mee ajoon tashich ahe. Tumhi majhe samadhan karnar na?’ Sandeep mhanala, ‘Aai too aaj amhala navya sukhach anubhav dila ahes. Amhi tula nakkich khush karoo. Tula pahije te karoo. Too phakta sang’. Mavshi mhanali, ‘Majha shahane bal te, kiti goad ahe. Ata mala khush karayche asel tar tumhi mala jhava’. Amhi tighanni tichyakade prashnarthak pahile. Mavshi mhanali, ‘Jhava mhanje kay te sangte. Mee kapde kadhle tevha Sandeep mhanala na, kee amhala majha khalcha bhaag baghaycha ahe? Tumhi pahile ahech ki tithe bhok ahe. Tumhi apla sotya tya bhokat ghaloon halvaycha. Tyache gharshan majhya bhokat hovoo lagle kee mala samadhan milel. Hyalach jhavne mhantat. Lagna jhalyavar pahilya ratri navra bayko hech kartat. Mag, jhaval na mala ani trupta karal na?’

Amhi ek surat ‘Ho’ mhanalo. Sandeep ne mavshila niragas pane vicharle, ‘Aai, tujhe lagna jhale tevha baba ni asech kele hote ka? Mhanje tula jhavle hote ka?’ Mavshi mhanali, ‘Mag, arthatach te mala jhavle. Are tyashivay ka tujha janma jhala? Baila kuni jhavle tarach mool hote, nahitar nahi.’ Mee pudhakar ghetla ani mavshila mhanalo, ‘Too kiti changli ahes. Mee tula adhi jhavto’. Mavshi jorat hasli ani mhanali, ‘Aplya sotya kade adhi paha. Nusta susta jhalay. Mallol hovoon lataktoy. Are, jar jhavayche asel tar adhi sotya, jyala tumhi lund mhanta, to tath lagto. Thodya velpurvi, jevha mee tumche lund halvat hote tevha kasa taath hota, tasa taath lagto’. Mavshi mhanali te khare hote. Amche lund agdich dhile padle hote. Mag sandeep ne vicharle, ‘Aai, ata kay karnar? Amha sarvanach tula khush pahaychay’. Mavshi mhanali, ‘Ek kam kara. Samor sofyavar pay phakvoon basa. Mee atta tumhala tayar karte. Pan tya adhi thoda chaha ghevooya ka? Jara fresh vatel’.

Mavshi kitchen madhe geli. Amhi pan tichya magomag kitchen madhe gelo ani dining table javal baslo. Mavshi ne chaha thevla ani biskite shodhoo lagli. Tiche nagna shareer chya halchali pharach mohak disat hote. Tiche gole ikdoon tikde helkave ghet hote. Dhungan halat hote. Amchi chaha bistike jhalyavar mavshi ne Sandeep la aple dadhiche saman anayla sangitle. Sandeep ne kashala mhanoon vicharle. Mavshi mhanali, ‘Magha jevha mee Sourabh la tondat ghetle, tevha tyachya sotyavarche kes tochat hote. Mag maja yet nahi. Mhanoon adhi tumche kes kadhoon takoo. Majhe pahilet na, kase gulguleet ahe?’ Sandeep patkan dadhi che saman ghevoon ala. Mavshine mag amchya lundachya ajoo bajoola ani gotyana shaving cream lavle. Brush panrat budavla ani saglikad phes tayar kela. Tine phavde uchalle ani neet pahile. Mag tine phavde panyat budavle. Eke ek karoon tine amche sagle kes saag karoon takle. Amhi pahatach rahilo. Mag mavshi mhanali, chala ata anghol karoon ghya, mhanje swachcha vhal. Sandeep, too shower chalu kar’.

Amhi sandeep barobar bathroom medhe gelo, shower chalu kela ani tyakhali ubhe rahilo. Don minitat mavshi aat ali and amhala join jhali. Tine amhala anghol ghatli, agdi lahan astana aai ghlate tashi. Mag amhi amchi ange kordi keli and parat hall madhe gelo. Mavshi kitchen madhe geli ani amhala tikde bolavle. Tee amhala mhanali, ‘Ata tumhi teblavar shejari shejari basa. Amhi baslyavar mavshi pratham Sandeep chya samor basli and tyacha lund chokhayla lagli. Ek ek karoon tine amche sarvanche lund chokayla survat keli. Thodyach velat amche lund parat tatch jhale. Mag mavshi amchya pasoon thodi door sarakli ani amchya lundankade neet nirkhoon pahoo lagli. Mee utavlepane mhanalo ‘Mavshi, aga jhavayche na? Mag ata karoo kee!’ Mavshi mhanali, ‘Are ata jhavayche tar ahech. Paan mee jara tharavte kuni ani kase jhavayche’. Amche lund thode nyahalyavar Mavshi mhanali, ‘Sandeep cha sotya bareek ahe pan changla lamb ahe. Tyachya babancha hi asach lamb lachak kota. Tumha doghanche lund tase jaad ahet pan lambila thode kami ahet. Ata chala bedroom madhe javoo ani mag mee sangte pudhe kay karayche’. Amhi sagle bedroom madhe gelo.

Mavsheene Sandeep la palangavar adve vhayla sangitle. Sandeep adva jhalyavar mavshi palangavar geli and thyachya kambrechya don basoos thyachya kade path karoon ubhi rahili. Tine mala telachi batli anayla sangitli. Tel anlyavar tee pudhe jhukli ani mala mhanali, ‘Thode tel Sandeep chya hatavar ghal. Mag thode tel aplya hatat ghe ani majhya dungnachya bhoka la lav. Mag eka botavar tel ghe ani boat majhya dungnat ghaal. Nakhe lagnar nahit yachi kalji ghe. Boat haloo haloo aat sarkav, nahitar mala yatana hotel. Ani Sandeep, too aplya sotyala telane malish kar. Changla telkat hovoo de tyala’. Sandeep ne apla lund telane makhvayla survat keli. Mee panjavar tel ghetle ani magoon mavshi chya dungnachya bkotkavar lavle. Gol gol boat phiravlavar mee tichya dhungnachya bhoka javal anle. Haloo haloo, majhe boat aat sarkoo lagle. Boat purna pande aat gelyavar mavshi mhanali, ‘Ata boat atlya aat gol gol phirav mhanje te thode mothe hoil’. Teen char minite boat phiravlyavar mavshine boat kadhayla sangitle. Ikde Sandeep cha lund telane purna makhla hota. Mavshi gudghe vakvoom Sandeep chya lunda var basli. Eka hatane tyacha lund pakadla aplya dhungnachya bhoka javal anla. Mag haloo haloo tee tyachya lundavar basoo lagli. Thodyach velat Sandeep cha lund mavhichya dhungnaat ghusla. Mag mavshi Sandeep chya tondakade jhukli. Haat mage nele ani Sandeep chya chchati chya bajoola thevle. Mag savkashpane aple pay pudhe nele ani kambar var uchalli.

Mavshi Sourabh la mhanali, ‘Ata majhya payamadhe ye ani aplya gudhgyavar baas’. Sourabch mavhsi chya payamadhe gudhgyavar basla. Tyacha lund thartharat hotal. Mavshi tyala mhanali, ‘Ata majhe dusre, mhanje jhavayche bhok distay ka?’ Saurabh ne maan dolavli. Mavhsi mhanali, ‘Ata tujha sotya majhya puchchit ghal’. Saurabh mhanala, ‘Mhanje kuthe?’ Mavshi mhanali, ‘Are tya bhokalach puchchi mhantat. Normally lok tithech jhavtat. Pan tumhi tighe ahat na? Mhanoon majhya dungnache bhok mee Sandeep la dile ahe. Sourabhla jhavayche bhok’. Sourabh ne apla tathlela lund mavshi chya puchchi javal anla ani haloo haloo aat dhakloo lagla. Mavhsi ne tyala jor lavayla sangitle. Sourabhne ek jorat dhakka marla ani tyacha lund mavshichya puchchit gayab jhala.

Mee matra tasach ubha hoto. Mee mavshila mhatle, ‘Mavshi, majhe kay? Mee tula adhi jhavayche mhatle hote. Mala matra too visarlees’. Mavshi premane mhanali, ‘Are tula kashi visreen? Too mahjya bajoola bas maghashi Saurabh basla hota tasa ani tujha lund majhya tondat de. Mee tula masta tondat chokhoon jhadavte’. Mee vicharle, ‘Jhadavte mhanje?’ Mavshi mhanali, ‘Are maghashi nahi ka tumcha saglancha cheek, mhanje veerya baher kadhle? Tyalach jhadavne mhantat. Jhavlyavar jhadavech lagte. Ani ho, tumhi jhadayla alyavar ajibat kalji karoo naka. Magashi veerya baher sandlet. Ata tech majhya hhya tinhi bhokat mokle kara ani mala trupta kara’. Mee mhatle, ‘Mee sudhdha? Tujhya tondat?’ Mavshi mhanali, ‘Mag kay jhale. Bagh tujha ras kasa baher kadhte te. Mala tar bai veerya pharach avadte – chatayla ani gatta karayla’.

Mavshine sangitlya pramane mee mavshi chya dokya javal baslo ani majhaa lund tichya tondat ghatla. Asha prakare mavshi chi tinhi bhoke bharlyavar mavshine apale lund halvaychi khoon keli. Sandeep and Sourabh khaloon lund halvoo lagle ani mee tichya tondat. Vel pudhe sarkar hota tasa amcha veg vadhla. Amhi jhapa jhap mavshila teen bajooni dhakke det hoto. Majhe haat moklech hote. Mee mavshila vicharle, ‘Mavshi, tojhe gole daboo ka? Tuchi bode kuskarnoo ka? Majhya hatala nusti khaj sutli ahe’. Mavshine hokararthi mal dolavli. Mee pudhe jhuklo ani ani mavshiche gole daboo laglo, tiche bonde kuskaroo laglo. Amcha ha jhava jhavicha khel changle pandhra minite challa. Sarvat ahi Sandeep jhadla. Tyane aple sagle veerya aplya aai chya gandit sodle. Pathopath Sourabh jhadla. Tyachya veeryane mvshichi puchchi bharoon takli. Sarvat shevti mee apla lund dhila kela. Mavshi ne sangitla pramane majhe sagle veerya pivoon takle. Amche tighanche hi lund ata bareek hovoon, apaplya bhokatoon, mavshi chya bhokatoon baher ale.

Mavshi swastha padli hoti. Thoda dam ghetlyavar mhanali, ‘Majhya rajkumaranno, maja ali na? Mee tar pharach khoosh ahe. Aaj agdi trupta, trupta vatte ahe’. Amhi ek surat mhanalo, ‘Khoopach maha ali. Amhala ase parat karayla deshil na?’ Mavshi uthun basli ani mhanali, ‘Tumhi tar changlesh jhavade ahat. Apan parar jaroor karoo. Ata akkha divas aplya hatat ahe. Paan ata thodavel aram karoo’. Majhyakade baghoon mavshi mhanali, ‘Too ani Sourabh ghari javoon ya. Thoda vel thamba ani parat pach chya sumaras parat ya. Ghari sanga ki Sandeep kade abhyasala jaat ahot ani tithech jevoon jhopoo. Mhanje alyala sagli sandhyakal ani ratra jhava jhavi karayla milel. Paan parat alyavar mee prattekala veg vgle bhok denar ahe. Pryattkala mala puchchit, gnadit ani tondat jhavayla milel. Mahnje tumhee hee khoosh ani mala he veg vegli chaav chakhayla milel’. Tar mandali, ashi amchi teen mitranchi katha. Tya sandhyakali and raatri barech kahi mavshi kadoon shikle. Tyacha vrutantta kahi divsanni, tapsheelvar pathveen.

0 comments:

Post a Comment

Featured post

माँ के बदले में माँ की

सोनू और मैं अच्छे दोस्त थे मुझे पता था सोनू भी मेरी तरह चूत का प्यासा है. हम दोनो ने कुछ कॉल गर्ल को भी चोदा है. अब तो रोज मुझे उषा आंटी को ...

  © Marathi Sex stories The Beach by Marathi sex stories2013

Back to TOP